Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZPAS S.A.

Zarząd ZPAS S.A. w oparciu o art. 499 § 1 w związku art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPAS S.A.
Obrady rozpoczną się o godzinie 9:00 w ZPAS S.A. w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 24.