ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP

Jako producent w zakresie automatyki sieciowej i szerokiej gamy metalowych obudów dla automatyki, teleinformatyki i telekomunikacji, realizujemy politykę wyrażającą się w utrzymaniu opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczając naszym klientom usługi i wyroby o uzgodnionym: poziomie jakości, terminie realizacji i przy korzystnej cenie.
Przy ustalaniu poziomu jakości naszych produktów i w trakcie działań związanych z ich realizacją, dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwo.


Cele zintegrowanego systemu zarządzania

 • Oferować i sprzedać tylko te wyroby, które będą akceptowane przez KLIENTÓW, spełniając ich potrzeby i oczekiwania z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów dotyczących wyrobu /usługi, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umacniać i utrwalać konkurencyjną pozycję Spółki na rynku w zakresie realizacji wyrobów dla potrzeb automatyki energetycznej, teleinformatyki i telekomunikacji.
 • Rozszerzyć działalność Spółki o nowe domeny.
 • Zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zmniejszać niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
 • Racjonalnie użytkować surowce, materiały, paliwa, energię i wodę.
 • Zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz doskonalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja przyjętych celów następuje poprzez

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych.
 • Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
 • Racjonalizację organizacji i metod wytwarzania w celu zwiększenia obiektywnych czynników zapewnienia jakości oraz poprawę warunków pracy i ochrony środowiska jako czynnika sprzyjającego tworzeniu klimatu dobrej jakości.
 • Analizowanie wymagań stron zainteresowanych oraz komunikowania się z nimi.


Deklaruję zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki.
   

PREZES ZARZĄDU
Piotr Baranowski