Jesteś tutaj:Strona główna Wsparcie Stopnie ochrony obudów (kod IP)

Stopnie ochrony obudów (kod IP)

 

 

(wyciąg z normy PN-EN 60 529)

 

Stopień ochrony określony jest za pomocą następującego kodu:
UWAGI:
- Za drugą charakterystyczną cyfrą mogą występować następujące litery (nieobowiązujące): dodatkowa litera (oznacza stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych) oraz uzupełniająca litera (stanowi dodatkową informację). Sposób zastosowania obydwu liter jest opisany w normie.
- Jeżeli charakterystyczna cyfra nie jest określana, należy ją zastąpić literą X (XX gdy obie cyfry są opuszczone). Dodatkowe litery i/lub uzupełniające litery są opuszczane bez zastępowania.

 

 

Ochrona przed dotykiem i ciałami obcymi (pierwsza charakterystyczna cyfra)

 

 

Pierwsza charakterystyczna cyfra oznacza, że:
- obudowa stwarza ochronę dla osób przed dostępem do części niebezpiecznych przez zapobieganie lub ograniczanie wchodzenia części ludzkiego ciała lub przedmiotu trzymanego przez osobę, a równocześnie
- obudowa stwarza ochronę dla urządzenia w niej znajdującego się przed wchodzeniem obcych ciał.
Jeżeli obudowie jest przypisany określony stopień ochrony oznaczony pierwszą charakterystyczną cyfrą, odpowiada ona również wszystkim niższym stopniom ochrony.
Stopnie ochrony osób przed dostępem do części niebezpiecznych:

Pierwsza cyfra kodu IP-xx Krótki opis stopnia ochrony Określenie
0 Bez ochrony
1 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni Próbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych.
2 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem Przegubowy palec probierczy o średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachowań odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych.
3 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem Próbnik dostępu o średnicy 2,5 mm nie może wchodzić.
4 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem Próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm nie może wchodzić.
5 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem Próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm nie może wchodzić.
6 Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem Próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm nie może wchodzić.

 

Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi:

Pierwsza cyfra kodu IP xx Krótki opis stopnia ochrony Określenie
0 Bez ochrony
1 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej Próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 50 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
2 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej Próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 12,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
3 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej Próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 2,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
4 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej Próbnik przedmiotowy, kula o średnicy 1,0 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
5 Ochrona przed pyłem Przedostanie się pyłu nie jest całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach, aby zakłócić prawidłowe działanie aparatu, lub zmniejszać bezpieczeństwo.
6 Ochrona pyłoszczelna Pył nie może wnikać.

 

 

 

 

Stopień ochrony przed wodą (druga charakterystyczna cyfra)

 

 

Druga charakterystyczna cyfra oznacza stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody do chronionego urządzenia.
Próby dotyczące drugiej charakterystycznej cyfry przeprowadza się słodką wodą. Ochrona może nie być dostateczna, jeżeli mycie przeprowadza się wodą pod wysokim ciśnieniem i/lub z użyciem rozpuszczalników.
Stopnie ochrony przed wodą:

Druga cyfra kodu IP xx Krótki opis stopnia ochrony Określenie
0 Bez ochrony
1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków.
2 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę nie wywołują szkodliwych skutków.
3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków.
5 Ochrona przed strugą wody Woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
6 Ochrona przed silną strugą wody Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie Obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.
8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.

 

Przypisanie drugiej charakterystycznej cyfry do 6 włącznie oznacza, że spełnione są również wymagania wszystkich niższych cyfr charakterystycznych. Próby potwierdzające zgodność z jakimkolwiek niższym stopniem ochrony nie muszą być koniecznie przeprowadzane, jeżeli jest oczywiste, że próby te dałyby wynik pozytywny, gdyby je przeprowadzono.
Uważa się, że obudowa oznaczona drugą charakterystyczną cyfrą tylko 7 lub 8 może nie zapewniać odpowiedniej ochrony przy oblewaniu strugą wody (oznaczenia drugą charakterystyczną cyfrą 5 lub 6) i nie musi spełniać wymagań cyfry 5 lub 6, jeżeli nie jest oznaczona podwójnym kodem w następujący sposób:
Obudowa przejdzie próby:
Przeznaczenie
i oznaczenie
Zakres
zastosowania
struga wody
na krótkotrwałe ciągle zanurzenie
Druga cyfra kodu IP xx Druga cyfra kodu IP xx
5 7 IPX5/IPX7 różnorodny
6 7 IPX6/IPX7 różnorodny
5 8 IPX5/IPX8 różnorodny
6 8 IPX6/IPX8 różnorodny
- 7 IPX7 ograniczony
- 8 IPX8 ograniczony
Obudowy do różnorodnych zastosowań wg ostatniej kolumny powinny spełniać wymagania ochrony przed działaniem zarówno strumienia wody jak i krótkotrwałego lub ciągłego zanurzenia.
Obudowy o ograniczonym zastosowaniu wg ostatniej kolumny uważa się za odpowiednie tylko przy krótkotrwałym lub ciągłym zanurzeniu, lecz nieodpowiednie do narażenia na strugę wody.